Služby pro zdravotnická zařízení

Sdružujeme specialisty s dlouholetými zkušenostmi z řízení zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a dodavatelů léků a zdravotnického materiálu. Se znalostí celé legislativní a věcné problematiky poskytování zdravotní péče, jsme schopni nabídnout služby v mnoha oblastech.

Zásobování zdravotnických zařízení materiálem

Optimalizace nákladů je rozdělena do několika fází:

 • Provedeme vstupní analýzu procesu od požadavků odborných pracovišť po objednávky u dodavatelů, včetně správy pozitivních listů.
 • Podle výsledků analýzy bude následovat upřesnění dalšího postupu a zahájení obchodních jednání s vybranými farmaceutickými společnostmi.
 • Analýza podpory IT systému, a případné navržení úprav IT systému podle požadovaných parametrů včetně implementace pozitivních listů.
 • V následující fázi připravíme návrh optimalizace pořizovaného spektra léků a zdravotnických prostředků k projednání v rámci řídících struktur ZZ. V rámci této fáze připravíme návrh motivačních aspektů.
 • Na základě domluvených úprav pořizovaného spektra léků a zdravotnických prostředků připravíme smlouvy s vybranými dodavateli.

Vyúčtování poskytnuté zdravotní péče

Pro zajištění správného vyúčtování zdravotní péče provádíme následující sadu kontrolních úloh a operací. Zajistíme celou komunikaci se ZP potřebnou pro vyúčtování a fakturaci zdravotní péče.

ambulantní doklady

·         kontrola dokladů

–       existence duplicit doklad

–       soulad diagnóz (hlavni + řádkové)

–       vedlejších diagnóz

·         sestaveni dávek

·         kontrola dávek

–       datové rozhraní dle platné metodiky

–       nasmlouvané výkony pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

·         sestavení disket

·         příprava průvodních listů

·         příprava faktur

·         odeslání disket přes jednotlivé portály zdravotních pojišťoven

·         odeslání faktur přes jednotlivé portály zdravotních pojišťoven

·         kontrola podání na portálech zdravotních pojišťoven

·         zpracování podání z portálů zdravotních pojišťoven

·         předání podání k zaúčtování do účetnictví

·         zpracování zúčtovacích zpráv z portálů zdravotních pojišťoven

·         ověřování příslušnosti odmítnutých pacientů ke zdravotní pojišťovně

–       v dokumentaci pacienta

–       na portále VZP

·         odebrání odmítnutých dokladů z dávek předaných zdravotní pojišťovně

·         oprava příslušnosti pacienta v kartotéce

·         předání podkladů na pracoviště k opravě v dokumentaci

·         oprava chyb v odmítnutých dokladech

·         příprava dokladů k opravnému vyúčtování

·         sestavení dávek z opravených dokladů

·         kontrola opravných dávek

–       datové rozhraní dle platné metodiky

–       nasmlouvané výkony pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

·         sestavení disket

·         příprava průvodních listů

·         příprava faktur

·         odeslání disket přes jednotlivé portály zdravotních pojišťoven

·         odeslání faktur přes jednotlivé portály zdravotních pojišťoven

·         kontrola podání na portálech zdravotních pojišťoven

·         zpracování podání z portálů zdravotních pojišťoven

·         předání podání k zaúčtování do účetnictví

hospitalizační doklady

·         kontrola dokladů

–       existence duplicit dokladů

–       doplnění kategorie pacienta

–       soulad diagnóz (hlavni + řádkové)

–       vedlejších diagnóz

–       doplnění ošetřovacích dnů

·         sestaveni dávek

·         kontrola dávek

–       datové rozhraní dle platné metodiky

–       nasmlouvané výkony pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

·         sestavení disket

·         příprava průvodních listů

·         příprava faktur

·         odeslání disket přes jednotlivé portály zdravotních pojišťoven

·         odeslání faktur přes jednotlivé portály zdravotních pojišťoven

·         kontrola podání na portálech zdravotních pojišťoven

·         zpracování podání z portálů zdravotních pojišťoven

·         předání podání k zaúčtování do účetnictví

·         zpracování zúčtovacích zpráv z portálů zdravotních pojišťoven

·         ověřování příslušnosti odmítnutých pacientů ke zdravotní pojišťovně

–       v dokumentaci pacienta

–       na portále VZP

·         odebrání odmítnutých dokladů z dávek předaných zdravotní pojišťovně

·         oprava příslušnosti pacienta v kartotéce

·         předání podkladů na pracoviště k opravě v dokumentaci

·         oprava chyb v odmítnutých dokladech

·         příprava dokladů k opravnému vyúčtování

·         sestavení dávek z opravených dokladů

·         kontrola opravných dávek

–       datové rozhraní dle platné metodiky

–       nasmlouvané výkony pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

·         sestavení disket

·         příprava průvodních listů

·         příprava faktur

·         odeslání disket přes jednotlivé portály zdravotních pojišťoven

·         odeslání faktur přes jednotlivé portály zdravotních pojišťoven

·         kontrola podání na portálech zdravotních pojišťoven

·         zpracování podání z portálů zdravotních pojišťoven

·         předání podání k zaúčtování do účetnictví

doklady pro očkování

·         kontrola ambulantních dokladů

·         vytvoření dokladu – léčiva

·         vyhledání kódu pro podávané očkovací látky

·         doplnění podání očkovací látky pro jednotlivé pacienty

smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami

·         revize smluvních vztahů

·         komunikace s jednotlivými zdravotními pojišťovnami

·         pravidelné kvartální aktualizace personálního obsazení v přílohách č.2 pro každou smluvní pojišťovnu

·         příprava podkladů pro nasmlouvání výkonů do příloh č.2

·         příprava podkladů technické vybavení do příloh č.2

·         aktualizace příloh č.2 na portále VZP

·         aktualizace příloh č.2 pro zaměstnanecké zdravotní pojišťovny

·         kontrola návrhů cenových ujednání

·         zajištění komunikace při úpravách cenových ujednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami

IT podpora

– správa aplikačního SW MEDICUS

·         správa upgrade výrobce

·         aktualizace číselníků VZP

·         aktualizace číselníků SUKL

·         Reindexace databáze

·         kontrola integrity databáze

·         vyhodnocování aplikačních logů

·         vyhodnocování systémových logů

·         vyhodnocování databázových logů

·         správa uživatelských kont

·         správa obecných číselníků

·         konfigurace koncového pracoviště

·         uživatelská podpora

– správa aplikačního SW MEDAX

·         správa upgrade výrobce

·         aktualizace číselníků VZP

·         aktualizace číselníků SUKL

·         reindexace databáze

·         kontrola integrity databáze

·         vyhodnocování aplikačních logů

·         vyhodnocování systémových logů

·         vyhodnocování databázových logů

·         správa uživatelských kont

·         správa obecných číselníků

·         konfigurace koncového pracoviště

·         uživatelská podpora

 

Optimalizace smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami

 • Analýza stávajících smluvních vztahů s plátci zdravotní péče
  • Vyhodnocení cenových dodatků pro aktuální období s návrhem na úpravy pro následující rok
  • Vyhodnocení příloh č. 2 a návrhy na úpravy v oblastech
   • Nasmlouvaná pracoviště
   • Nasmlouvané kapacity zaměstnanců a garantů
   • Nasmlouvaný rozsah poskytované péče

 

 • Optimalizace procesů při poskytování zdravotní péče
  • Vyhodnocení vykazované péče dle pracovišť a zavedení pravidelného monitoringu vykazované péče
  • Vyhodnocení nákladů na léky a zdravotnický materiál
  • Výběr a nastavení optimálních a doporučených průchodů pacienta zdravotnickým zařízením

 

Provozní dokumentace

Nabízíme vytvoření kompletní dokumentace pro zdravotnické zařízení od okamžiku projektového záměru.

Definice záměru a cílů ZZ

V rámci této fáze budou definovány základní cíle ZZ. Dále budou definovány obory poskytované zdravotní péče a jejich rámcový rozsah. Základní náplně jednotlivých oborů, zaměření operativy a ambulantní specializace.

Podnikatelský plán

V rámci podnikatelského plánu budou rozpracovány záměry a cíle z první fáze. Bude zde podrobně zpracován rozsah prováděných výkonů a vybavení jednotlivých pracovišť.

Provozní řád zdravotnického zařízení

Provozní řád bude vypracován v souladu s požadavky schvalovatele. Bude obsahovat následující oblasti:

 • základní údaje
 • charakteristika pracoviště
 • rozsah poskytované péče
 • Organizační struktura
 • Personální obsazení
 • Pasportizace místností
 • Hygienický režim
  • sterilizace
  • dezinfekce
  • dezinfekční režim a řád
  • manipulace s prádlem
  • úklid
  • odpady
  • prevence
  • uchovávání vakcín
  • režimová opatření
  • kontrola vody

Registrace zdravotnického zařízení

Registrace všech oborů poskytované zdravotní péče, přidělení IČ, IČZ.

Pro každý segment (skupinu oborů je nutné zajistit registraci, při které je nutné předložit kompletní dokumentaci včetně odborných garantů, vybavení apod.

Podklady pro výběrové řízení

V případě požadavku na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami je nutné úspěšně absolvovat výběrové řízení na poskytovatele zdravotnických služeb. V rámci tohoto řízení je nutné připravit sadu podkladů pro komisi, u které výběrové řízení probíhá.

Podklady pro uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami

Uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou má svůj specifický postup. Pro každou zdravotní pojišťovnu se uzavírá samostatná smlouva, včetně všech dodatků.

Na základě splnění podmínek všech předchozích fází je možné uzavřít rámcovou smlouvu. K této smlouvě se uzavírají tzv. dodatky:

 • Úhradový dodatek
 • Pasportizace (příloha č.2)